Vždy aktuálne informácie o prihláške nájdeš aj TU.

Sprístupnenie elektronickej prihlášky: 1.2.2022
Termín podania prihlášky:
do 31.5.2022
Termín prijímacej skúšky:
21. - 23.6.2022
Termín zasadnutia prijímacej komisie: 7.7.2022

Uchádzači, ktorí ukončili bakalárske štúdium na FEI STU BA, majú prijímaciu skúšku na Aplikovanú mechatroniku a elektromobilitu odpustenú. Viac informácií nájdete nižšie.

Fakulta elektrotechniky a informatiky poskytuje v druhom stupni štúdia nasledovné študijné programy:

 • Aplikovaná elektrotechnika (denná forma štúdia, jazyk poskytovania: slovenský)
 • Aplikovaná informatika (denná forma štúdia, jazyk poskytovania: slovenský)
 • Aplikovaná mechatronika a elektromobilita (denná forma štúdia, jazyk poskytovania: slovenský)
 • Elektroenergetika (denná forma štúdia, jazyk poskytovania: slovenský)
 • Elektronika a fotonika (denná forma štúdia, jazyky poskytovania: slovenský, anglický)
 • Jadrové a fyzikálne inžinierstvo (denná forma štúdia, jazyky poskytovania: slovenský, anglický)
 • Kozmické inžinierstvo (denná forma štúdia, jazyk poskytovania: slovenský a anglický)
 • Multimediálne informačné a komunikačné technológie (denná forma štúdia, jazyk poskytovania: slovenský)
 • Robotika a kybernetika (denná forma štúdia, jazyk poskytovania: slovenský) 

Dĺžka štúdia: 2 roky

Inžinierske štúdium nadväzuje na bakalárske štúdium, je druhým stupňom vysokoškolského štúdia. Ukončené je obhajobou diplomovej práce a štátnou skúškou. Po absolvovaní je udelený akademický titul: Ing.


Študijné programy

Odporúčané študijné plány jednotlivých študijných programov pre konkrétny akademický rok je možné nájsť na stránke https://www.fei.stuba.sk/sk/aktuality-a-informacie/studijne-programy.html?page_id=2570.

Odporúčané študijné plány pre akademický rok 2022/2023 budú zverejnené  najneskôr v priebehu marca 2022.


Podmienky prijímania

Základnou podmienkou prijatia na inžinierske štúdium je úspešné absolvovanie študijného programu prvého stupňa (bakalárske štúdium).

Potrebné schopnosti a predpoklady uchádzača o inžinierske štúdium sa overujú na základe výsledkov predchádzajúceho vysokoškolského štúdia, na základe výsledkov prijímacej skúšky a na základe ďalších aktivít nad rámec predchádzajúceho vysokoškolského štúdia, napr. účasť na študentskej vedeckej konferencii alebo študentskom odbornom podujatí (súťaži), alebo publikované články na konferencii alebo v časopise.

Ďalšou podmienkou prijatia na inžinierske štúdium je aj zaplatenie poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania.

Prijímacie konanie na STU.

Pravidlá a podmienky prijímania na štúdium študijných programov prvého, druhého a tretieho stupňa na STU.

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium inžinierskych študijných programov na FEI STU pre akademický rok 2022/2023 budú zverejnené v priebehu marca 2022.


Harmonogram prijímacieho konania

Sprístupnenie elektronickej prihlášky: 1.2.2022
Termín podania prihlášky:
do 31.5.2022
Termín prijímacej skúšky:
21. - 23.6.2022
Termín zasadnutia prijímacej komisie: 7.7.2022

Spôsob podania prihlášky

 • Vyplnenie a doručenie prihlášky v elektronickej forme bez zaručeného elektronického podpisu použitím akademického informačného systému STU (AIS) (http://is.stuba.sk/prihlaska/?lang=sk). Prihláška musí byť doručená v stanovenej lehote a musí obsahovať všetky požadované údaje a prílohy.
 • Vyplnenie prihlášky na tlačive predpísanom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (http://www.minedu.sk/data/att/5430.pdf) a odovzdanie alebo zaslanie vyplnenej a podpísanej prihlášky s prílohami na adresu:

  Slovenská technická univerzita v Bratislave
  Fakulta elektrotechniky a informatiky
  Pedagogické oddelenie
  Ilkovičova 3
  812 19 Bratislava

Ak sa chce uchádzač prihlásiť na štúdium viacerých inžinierskych študijných programov ponúkaných FEI STU, pre každý študijný program musí doručiť samostatnú prihlášku a zaplatiť poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania. 


Prílohy k prihláške

 • výpis predmetov a známok získaných počas celého predchádzajúceho vysokoškolského štúdia potvrdený fakultou alebo vysokou školou, ktorá výpis dodala a overenú kópiu dokladu o ukončení štúdia (diplom) – pre uchádzačov, ktorí sú v čase podávania prihlášky študentmi bakalárskeho štúdia na FEI STU tieto doklady doplní k prihláške Pedagogické oddelenie FEI STU;
 • kópie dokladov o významných výsledkoch svojej odbornej činnosti v oblasti súvisiacej so študijným programom, na ktorý sa hlási, napr. účasť na študentskej vedeckej konferencii alebo študentskom odbornom podujatí (súťaži), alebo publikovanie na konferencii alebo v časopise;
 • potvrdenie (kópiu) o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania;
 • uchádzač so špecifickými potrebami pripojí žiadosť o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky;
 • uchádzač, ktorý absolvoval predchádzajúce štúdium v zahraničí predloží doklad o uznaní vysokoškolského vzdelania na účely pokračovania v štúdiu v zmysle platných zákonov ((http://www.stuba.sk/sk/informacie-pre-uchadzacov/studium-na-univerzite/uznavanie-dokladov-o-vzdelani-ziskanych-v-zahranici.html?page_id=5545).


Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania

Výšku poplatku určuje smernica rektora platná pre akademický rok, v ktorom má prijatý uchádzač štúdium začať. Pre uchádzačov o štúdium v akademickom roku 2022/2023 sú poplatky za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania nasledovné:

 • 20 € - štúdium v slovenskom jazyku
 • 40 € - štúdium v anglickom jazyku

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania sa uhrádza vopred a jeho zaplatenie sa preukazuje priložením dokladu o zaplatení k prihláške na štúdium.

Uchádzač, ktorý poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania nezaplatí do termínu podania prihlášky, nebude pozvaný na prijímaciu skúšku a bude mu doručené rozhodnutie o neprijatí na štúdium pre nesplnenie ďalšej podmienky prijatia na štúdium.


Spôsob úhrady: bankovým prevodom

  Banka:  

Štátna pokladnica
Radlinskeho 32
810 05 Bratislava

  IBAN účtu:   SK06 8180 0000 0070 0008 4998
  BIC/SWIFT kód banky:   SPSRSKBA
  Variabilný symbol:   - v prípade podania len v papierovej forme - 6106
- v prípade podania elektronickej prihlášky - Evidenčné číslo prihlášky
  Adresa príjemcu:   Slovenská technická univerzita
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Ilkovičova 3
812 19 Bratislava

 

Prijímacia skúška

Hlavným cieľom prijímacej skúšky na študijný program inžinierskeho štúdia je overiť potrebné schopnosti a predpoklady uchádzača študovať zvolený študijný program.

Prijímaciu skúšku možno odpustiť, ak doklady o doterajšom štúdiu predložené uchádzačom postačujú na posúdenie jeho odbornej spôsobilosti aj bez konania prijímacej skúšky.

Okruhy otázok na prijímaciu skúšku

 

Vyhodnotenie výsledkov prijímacieho konania a rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania

Podrobnosti o prijímacej skúške a vyhodnotení výsledkov prijímacieho konania budú zverejnené najneskôr v priebehu marca 2022.

O prijatí uchádzača na štúdium rozhoduje dekan fakulty.

Návrh prijímacej komisie na prijatie/neprijatie je možné zobraziť na stránke https://is.stuba.sk/prijimacky/verejne_vysledky.pl  po zadaní rodného čísla bez lomítka.

Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí uchádzača spolu s odôvodnením sa doručí uchádzačovi v písomnej forme do vlastných rúk na kontaktnú adresu uvedenú v prihláške.

 

Počty uchádzačov

Počty uchádzačov, ktorých plánuje fakulta prijať na jednotlivé študijné programy: 

 

Slovenský jazyk

Anglický jazyk

Študijný program

Prezenčná metóda

Dištančná metóda

Prezenčná metóda

Aplikovaná elektrotechnika

15

0

0

Aplikovaná informatika

120

0

0

Aplikovaná mechatronika a elektromobilita

90

20

0

Elektroenergetika

50

0

0

Elektronika a fotonika

40

0

10 (min 4)

Jadrové a fyzikálne inžinierstvo

15

0

0

Kozmické inžinierstvo

20

0

0

Robotika a kybernetika

90

0

0

Space Engineering

0

0

10 (min 3)

Multimediálne informačné a komunikačné technológie

60

0

0


Uchádzači so špecifickými potrebami

Ak je súčasťou overovania schopností na štúdium prijímacia skúška, uchádzačovi so špecifickými potrebami sa na jeho žiadosť na základe vyhodnotenia jeho špecifických potrieb určí forma prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho špecifické potreby. Žiadosť o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky doručí uchádzač so špecifickými potrebami spolu s prihláškou na štúdium. Bližšie informácie a Formulár žiadosti uchádzača so špecifickými potrebami o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky nájdete na stránke http://www.stuba.sk/sk/studentov/studenti-a-uchadzaci-so-specifickymi-potrebami.html?page_id=6717.

                                                                                                                                                                                              Poplatky za štúdium

Štúdium je v štandardnej dĺžke bezplatné. Študent je povinný uhradiť fakulte ročné školné po prekročení štandardnej dĺžky štúdia, alebo v prípade súbežného štúdia viacerých študijných programov, alebo v prípade štúdia v cudzom jazyku.

Školné a poplatky spojené so štúdiom určuje smernica rektora platná pre príslušný akademický rok. Viac informácií na stránke: http://www.stuba.sk/sk/studentov/skolne-a-poplatky-spojene-so-studiom.html?page_id=4565.

Štipendium

Študentovi môže byť jednorazovo priznané motivačné štipendium odborové vo vybraných študijných odboroch, motivačné štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností alebo motivačné štipendium za mimoriadne výsledky. Podmienky na priznávanie a poskytovanie štipendií upravuje Štipendijný poriadok STU: http://www.stuba.sk/sk/studentov/legislativa/stipendijny-poriadok-stu.html?page_id=4566.

Spolupracujeme