Vždy aktuálne informácie o prihláške nájdeš aj TU.


Harmonogram prijímacieho konania

Sprístupnenie elektronickej prihlášky: 1.3.2021
Termín podania prihlášky:
do  31.5.2021
Termín prijímacej skúšky:
23. – 25.6. 2021
Termín zasadnutia prijímacej komisie: 9.7.2021

Uchádzači, ktorí ukončili bakalárske štúdium na FEI STU BA, majú prijímaciu skúšku na Aplikovanú mechatroniku a elektromobilitu odpustenú. Viac informácií nájdete nižšie.

Dekan Fakulty elektrotechniky a informatiky STU v zmysle Zákona č. 131/2002 o vysokých školách vyhlasuje prijímacie konanie na inžinierske štúdium na študijné programy v dennej prezenčnej forme: 

 

 • Aplikovaná elektrotechnika (jazyk poskytovania: slovenský)
 • Aplikovaná informatika (jazyk poskytovania: slovenský)
 • Aplikovaná mechatronika a elektromobilita (jazyk poskytovania: slovenský)
 • Elektroenergetika (jazyk poskytovania: slovenský)
 • Elektronika a fotonika (jazyk poskytovania: slovenský)
 • Jadrové a fyzikálne inžinierstvo(jazyk poskytovania: slovenský) 
 • Multimediálne informačné a komunikačné technológie (jazyk poskytovania: slovenský)
 • Robotika a kybernetika(jazyk poskytovania: slovenský) 

a v dennej dištančnej forme:

 • Aplikovaná mechatronika a elektromobilita (jazyk poskytovania: slovenský)
 • Robotika a kybernetika (jazyk poskytovania: slovenský)

Dĺžka štúdia: 2 roky

Inžinierske štúdium nadväzuje na bakalárske štúdium, je druhým stupňom vysokoškolského štúdia. Ukončené je obhajobou diplomovej práce a štátnou skúškou. Po absolvovaní je udelený akademický titul: Ing.


Študijné programy

Odporúčané študijné plány jednotlivých študijných programov pre konkrétny akademický rok je možné nájsť na stránke https://www.fei.stuba.sk/sk/aktuality-a-informacie/studijne-programy.html?page_id=2570.

Vzhľadom k procesu zosúlaďovania študijných programov so štandardami Akreditačnej agentúry budú odporúčané študijné plány pre akademický rok 2021/2022 zverejnené až po jeho ukončení.


Podmienky prijímania

Základnou podmienkou prijatia na inžinierske štúdium je úspešné absolvovanie študijného programu prvého stupňa (bakalárske štúdium).

Potrebné schopnosti a predpoklady uchádzača o inžinierske štúdium sa overujú na základe výsledkov predchádzajúceho vysokoškolského štúdia, na základe výsledkov prijímacej skúšky a na základe ďalších aktivít nad rámec predchádzajúceho vysokoškolského štúdia, napr. účasť na študentskej vedeckej konferencii alebo študentskom odbornom podujatí (súťaži), alebo publikované články na konferencii alebo v časopise.

Ďalšou podmienkou prijatia na inžinierske štúdium je aj zaplatenie poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania.

Prijímacie konanie na STU

Pravidlá a podmienky prijímania na štúdium študijných programov prvého, druhého a tretieho stupňa na STU.

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium inžinierskych študijných programov na FEI STU pre akademický rok 2021/2022 budú zverejnené v priebehu marca 2021.


Harmonogram prijímacieho konania

Sprístupnenie elektronickej prihlášky: 1.3.2021
Termín podania prihlášky:
do  31.5.2021
Termín prijímacej skúšky:
23. – 25.6. 2021
Termín zasadnutia prijímacej komisie: 9.7.2021

Spôsob podania prihlášky

 • Vyplnenie a doručenie prihlášky v elektronickej forme bez zaručeného elektronického podpisu použitím akademického informačného systému STU (AIS) (http://is.stuba.sk/prihlaska/?lang=sk). Prihláška musí byť doručená v stanovenej lehote a musí obsahovať všetky požadované údaje a prílohy.
 • Vyplnenie prihlášky na tlačive predpísanom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (http://www.minedu.sk/data/att/5430.pdf) a odovzdanie alebo zaslanie vyplnenej a podpísanej prihlášky s prílohami na adresu:

  Slovenská technická univerzita v Bratislave
  Fakulta elektrotechniky a informatiky
  Pedagogické oddelenie
  Ilkovičova 3
  812 19 Bratislava

Ak sa chce uchádzač prihlásiť na štúdium viacerých inžinierskych študijných programov ponúkaných FEI STU, pre každý študijný program musí doručiť samostatnú prihlášku a zaplatiť poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania. 


Prílohy k prihláške

 • výpis predmetov a známok získaných počas celého predchádzajúceho vysokoškolského štúdia potvrdený fakultou alebo vysokou školou, ktorá výpis dodala a overenú kópiu dokladu o ukončení štúdia (diplom) – pre uchádzačov, ktorí sú v čase podávania prihlášky študentmi bakalárskeho štúdia na FEI STU tieto doklady doplní k prihláške Pedagogické oddelenie FEI STU;
 • kópie dokladov o významných výsledkoch svojej odbornej činnosti v oblasti súvisiacej so študijným programom, na ktorý sa hlási, napr. účasť na študentskej vedeckej konferencii alebo študentskom odbornom podujatí (súťaži), alebo publikovanie na konferencii alebo v časopise;
 • potvrdenie (kópiu) o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania;
 • uchádzač so špecifickými potrebami pripojí žiadosť o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky;
 • uchádzač, ktorý absolvoval predchádzajúce štúdium v zahraničí predloží doklad o uznaní vysokoškolského vzdelania na účely pokračovania v štúdiu v zmysle platných zákonov ((http://www.stuba.sk/sk/informacie-pre-uchadzacov/studium-na-univerzite/uznavanie-dokladov-o-vzdelani-ziskanych-v-zahranici.html?page_id=5545).


Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania

Výšku poplatku určuje smernica rektora platná pre akademický rok, v ktorom má prijatý uchádzač štúdium začať. Pre uchádzačov o štúdium v akademickom roku 2021/2022 sú poplatky za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania nasledovné:

 • 20 € - štúdium v slovenskom jazyku
 • 40 € - štúdium v anglickom jazyku

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania sa uhrádza vopred a jeho zaplatenie sa preukazuje priložením dokladu o zaplatení k prihláške na štúdium.

Uchádzač, ktorý poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania nezaplatí, nebude pozvaný na prijímaciu skúšku a bude mu doručené rozhodnutie o neprijatí na štúdium pre nesplnenie ďalšej podmienky prijatia na štúdium.


Spôsob úhrady: bankovým prevodom

  Banka:  

Štátna pokladnica
Radlinskeho 32
810 05 Bratislava

  IBAN účtu:   SK06 8180 0000 0070 0008 4998
  BIC/SWIFT kód banky:   SPSRSKBA
  Variabilný symbol:   - v prípade podania len v papierovej forme - 6106
- v prípade podania elektronickej prihlášky - Evidenčné číslo prihlášky
  Adresa príjemcu:   Slovenská technická univerzita
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Ilkovičova 3
812 19 Bratislava

 

Prijímacia skúška

Hlavným cieľom prijímacej skúšky na študijný program inžinierskeho štúdia je overiť potrebné schopnosti a predpoklady uchádzača študovať zvolený študijný program.

Za prijímaciu skúšku je možné získať maximálne 60 bodov.

V prípade, ak je uchádzačovi prijímacia skúška odpustená, uchádzač získa 60 bodov za prijímaciu skúšku akoby prijímaciu skúšku absolvoval.

Prijímacia skúška bude odpustená tomu uchádzačovi o štúdium príslušného inžinierskeho študijného programu, ktorý predchádzajúce vysokoškolské vzdelanie získal absolvovaním bakalárskeho študijného programu podľa nasledujúcej tabuľky:

Inžiniersky študijný program, na štúdium ktorého uchádzač podal prihlášku

Predchádzajúci  absolvovaný bakalársky študijný program

Aplikovaná elektrotechnika

všetky študijné programy FEI STU

bez ohľadu na rok ukončenia

Aplikovaná informatika

Aplikovaná informatika FEI STU

rok ukončenia 2021

Aplikovaná mechatronika a elektromobilita

všetky študijné programy FEI STU

Mechatronika v technologických zariadeniach MtF STU

bez ohľadu na rok ukončenia

Elektroenergetika

všetky študijné programy

bez ohľadu na rok ukončenia

Elektronika a fotonika

všetky študijné programy FEI STU

Aplikovaná elektrotechnika FEI TUKE

Automatizované elektrotechnické systémy FEI TUKE

Automobilová elektronika FEI TUKE

Elektroenergetika FEI TUKE

Fyzikálne inžinierstvo progresívnych materiálov FEI TUKE

Inteligentná elektronika FEI TUKE

Inteligentné systémy FEI TUKE

Priemyselná elektrotechnika FEI TUKE

Biomedicínske inžinierstvo FEIT UNIZA

Elektrooptika FEIT UNIZA

Elektrotechnika FEIT UNIZA

bez ohľadu na rok ukončenia

Jadrové a fyzikálne inžinierstvo

Automobilová mechatronika FEI STU

Elektroenergetika FEI STU

Elektronika FEI STU

Elektrotechnika FEI STU

Jadrové a fyzikálne inžinierstvo FEI STU

Fyzika FMFI UK

Biomedicínska fyzika FMFI UK

Obnoviteľné zdroje energie a environmentálna fyzika FMFI UK

Technická fyzika FMFI UK

Aplikovaná mechanika a mechatronika SjF STU

Energetické stroje a zariadenia SjF STU

Strojárske technológie a materiály SjF STU

Elektroenergetika FEI TUKE

Elektrotechnika FEIT UNIZA

bez ohľadu na rok ukončenia

Robotika a kybernetika

Robotika a kybernetika FEI STU

Automobilová mechatronika FEI STU

Aplikovaná informatika FEI STU

bez ohľadu na rok ukončenia

Multimediálne informačné a komunikačné technológie

všetky študijné programy FEI STU a FIIT STU

bez ohľadu na rok ukončenia

 

Prijímacia skúška môže byť opustená aj tomu uchádzačovi o štúdium príslušného inžinierskeho študijného programu, ktorý je zapísaný v poslednom roku štúdia bakalárskeho študijného programu na FEI STU a na základe splnenia jeho študijných povinností je predpoklad, že v akademickom roku 2020/2021 aj riadne skončí štúdium tohto bakalárskeho študijného programu podľa vyššie uvedenej tabuľky.

Okruhy otázok na prijímaciu skúšku pre jednotlivé študijné programy

 

Vyhodnotenie výsledkov prijímacieho konania a rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania

Vyhodnotenie prijímacieho konania a návrh uchádzačov na prijatie na inžinierske štúdium v príslušnom študijnom programe vypracuje prijímacia komisia, ktorú menuje dekan fakulty.

Poradie prijímaných uchádzačov bude zostavené na základe bodového ohodnotenia:

 • prijímacej skúšky (maximálne 60 bodov),
 • výsledkov predchádzajúceho vysokoškolského štúdia (maximálne 40 bodov) – posudzuje sa na základe váženého študijného priemeru (VŠP) uvedeného vo výpise absolvovaných predmetov alebo vypočítaného na základe predložených dokladov, pričom body za VŠP (BVŠP) sa vypočítajú nasledovne:
  ak VŠP < 3.0, potom BVŠP = 60 - 20*VŠP,
  ak VŠP ≥ 3.0, potom  BVŠP = 0,
 • aktivít nad rámec absolvovaného predchádzajúceho vysokoškolského štúdia  - účasť na ŠVOČ alebo na študentskom odbornom podujatí (súťaži), alebo publikovanie na konferencii alebo v časopise – uchádzač môže získať 10 bodov, ak hodnoverne preukáže akúkoľvek z uvedených aktivít.

Minimálny celkový počet bodov potrebný na prijatie na inžinierske štúdium je 60 bodov, pričom najmenej 30 bodov musí byť získaných za prijímaciu skúšku.

O prijatí uchádzača na štúdium rozhoduje dekan fakulty.

Ak splní podmienky prijatia na štúdium príslušného študijného programu väčší počet uchádzačov ako plánuje FEI STU prijať, budú prednostne prijatí tí uchádzači, ktorí preukázali najvyššiu mieru schopností na štúdium. Poradie prijímaných študentov je zostavené na základe bodov dosiahnutých za prijímaciu skúšku, posúdenia výsledkov predchádzajúceho vysokoškolského štúdia a aktivít nad rámec absolvovaného predchádzajúceho vysokoškolského štúdia. Návrh prijímacej komisie na prijatie/neprijatie je možné zobraziť na stránke https://is.stuba.sk/prijimacky/verejne_vysledky.pl  po zadaní rodného čísla bez lomítka.

Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí uchádzača spolu s odôvodnením sa doručí uchádzačovi v písomnej forme na kontaktnú adresu uvedenú v prihláške.

 

Počty uchádzačov

Počty uchádzačov, ktorých plánuje fakulta prijať na jednotlivé študijné programy:

Študijný program

Plán. počet
denná forma

Plán. počet
dištančná forma

Aplikovaná elektrotechnika

20

0

Aplikovaná informatika

120

0

Aplikovaná mechatronika a elektromobilita

60

10

Elektroenergetika

40

0

Elektronika a fotonika

40

0

Jadrové a fyzikálne inžinierstvo

15

0

Robotika a kybernetika

80

15

Multimediálne informačné a komunikačné technológie

50

0

                                                                                                                                                                                        Uchádzači so špecifickými potrebami

Ak je súčasťou overovania schopností na štúdium prijímacia skúška, uchádzačovi so špecifickými potrebami sa na jeho žiadosť na základe vyhodnotenia jeho špecifických potrieb určí forma prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho špecifické potreby. Žiadosť o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky doručí uchádzač so špecifickými potrebami spolu s prihláškou na štúdium. Bližšie informácie a Formulár žiadosti uchádzača so špecifickými potrebami o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky nájdete na stránke http://www.stuba.sk/sk/studentov/studenti-a-uchadzaci-so-specifickymi-potrebami.html?page_id=6717.

                                                                                                                                                                                                          Poplatky za štúdium

Štúdium je v štandardnej dĺžke bezplatné. Študent je povinný uhradiť fakulte ročné školné po prekročení štandardnej dĺžky štúdia, alebo v prípade súbežného štúdia viacerých študijných programov, alebo v prípade štúdia v cudzom jazyku.

Školné a poplatky spojené so štúdiom určuje smernica rektora platná pre príslušný akademický rok. Viac informácií na stránke: http://www.stuba.sk/sk/studentov/skolne-a-poplatky-spojene-so-studiom.html?page_id=4565.

Štipendium

Študentovi môže byť jednorazovo priznané motivačné štipendium odborové vo vybraných študijných odboroch, motivačné štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností alebo motivačné štipendium za mimoriadne výsledky. Podmienky na priznávanie a poskytovanie štipendií upravuje Štipendijný poriadok STU: http://www.stuba.sk/sk/studentov/legislativa/stipendijny-poriadok-stu.html?page_id=4566.

Spolupracujeme