Vždy aktuálne informácie o prihláške nájdeš aj TU.


Harmonogram prijímacieho konania

Sprístupnenie elektronickej prihlášky: 1.2.2019
Termín podania prihlášky: do 31.5.2019
Termín prijímacej skúšky: 25. – 27. 6. 2019
Termín zasadnutia prijímacej komisie:   12.7.2019


Spôsob podania prihlášky

 • Vyplnenie a doručenie prihlášky v elektronickej forme bez zaručeného elektronického podpisu použitím akademického informačného systému STU (AIS) (http://is.stuba.sk/prihlaska/?lang=sk). Prihláška musí byť doručená v stanovenej lehote a musí obsahovať všetky požadované údaje a prílohy.
 • Vyplnenie prihlášky na tlačive predpísanom Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky (http://www.minedu.sk/data/att/5430.pdf) a odovzdanie alebo zaslanie vyplnenej a podpísanej prihlášky s prílohami na adresu:

  Slovenská technická univerzita v Bratislave
  Fakulta elektrotechniky a informatiky
  Pedagogické oddelenie
  Ilkovičova 3
  812 19 Bratislava

Uchádzač o štúdium si môže podať len jednu prihlášku na najviac dva študijné programy ponúkané fakultou.


Prílohy k prihláške

 • životopis;
 • výpis predmetov a známok získaných počas predchádzajúceho vysokoškolského štúdia potvrdený fakultou alebo vysokou školou, ktorá výpis dodala a overenú kópiu dokladu o ukončení štúdia (diplom) – pre uchádzačov, ktorí sú v čase podávania prihlášky študentmi bakalárskeho štúdia na FEI STU tieto doklady doplní k prihláške Pedagogické oddelenie FEI STU ;
 • potvrdenie (kópiu) o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania;
 • uchádzač so špecifickými potrebami pripojí žiadosť o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky;
 • uchádzač, ktorý absolvoval predchádzajúce štúdium v zahraničí predloží doklad o uznaní vysokoškolského vzdelania na účely pokračovania v štúdiu v zmysle platných zákonov (http://www.stuba.sk/sk/informacie-pre-uchadzacov/studium-na-univerzite/uznavanie-dokladov-o-vzdelani-ziskanych-v-zahranici.html?page_id=5545).

Uchádzač môže k prihláške priložiť doklady o významných výsledkoch svojej odbornej činnosti v oblasti súvisiacej so študijným programom, na ktorý sa hlási.


Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania

Výšku poplatku určuje smernica rektora platná pre akademický rok, v ktorom má prijatý uchádzač štúdium začať. Pre uchádzačov o štúdium v akademickom roku 2018/2019 sú poplatky za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania nasledovné:

 • 20 € - štúdium v slovenskom jazyku
 • 80 € - štúdium v anglickom jazyku

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania sa uhrádza vopred a jeho zaplatenie sa preukazuje priložením dokladu o zaplatení k prihláške na štúdium.

V prípade nezaplatenia poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania bude uchádzačovi doručené rozhodnutie o neprijatí na štúdium študijného programu pre nesplnenie ďalšej podmienky prijatia na štúdium.


Spôsob úhrady: bankovým prevodom

  Banka:  

Štátna pokladnica
Radlinskeho 32
810 05 Bratislava

  IBAN účtu:   SK06 8180 0000 0070 0008 4998
  BIC/SWIFT kód banky:   SPSRSKBA
  Variabilný symbol:   - v prípade podania len v papierovej forme - 6106
- v prípade podania elektronickej prihlášky - Evidenčné číslo prihlášky
  Adresa príjemcu:   Slovenská technická univerzita
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Ilkovičova 3
812 19 Bratislava


Prijímacia skúška

Hlavným cieľom prijímacej skúšky na študijný program inžinierskeho štúdia je overiť odbornú spôsobilosť uchádzača študovať vo zvolenom študijnom programe v prípade, ak nemožno odbornú spôsobilosť posúdiť z predložených dokladov o doterajšom štúdiu.

Prijímaciu skúšku možno odpustiť, ak doklady o doterajšom štúdiu predložené uchádzačom postačujú na posúdenie jeho odbornej spôsobilosti aj bez konania prijímacej skúšky.


Vyhodnotenie prijímacieho konania a rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania

Vyhodnotenie prijímacieho konania a návrh uchádzačov na prijatie na inžinierske štúdium v príslušnom študijnom programe vypracuje komisia pre posúdenie odbornej spôsobilosti uchádzačov o inžinierske štúdium, ktorú menuje dekan fakulty.

Návrh uchádzačov na prijatie vychádza z:

 • poradia zostaveného na základe študijných výsledkov v prvom stupni vysokoškolského štúdia,
 • významných výsledkov odbornej činnosti súvisiacej so študijným programom, na ktorý sa hlási, 
 • hodnotenia prijímacej skúšky.

O prijatí uchádzača na štúdium rozhoduje dekan fakulty. V prípade, ak uchádzač splní podmienky pre prijatie na študijný program, ktorý si v prihláške zvolil ako prvý, ale nemôže byť prijatý z kapacitných dôvodov, bude prijatý na študijný program, ktorý si v prihláške zvolil v druhom poradí (alternatívny študijný program), ak splní podmienky pre prijatie pre tento študijný program.

Ak je počet prijatých uchádzačov o štúdium na konkrétnom študijnom programe menší než stanovený limit, môže dekan rozhodnúť, že sa daný študijný program neotvorí. V takom prípade bude uchádzačom ponúknutý príbuzný študijný program.

Návrh prijímacej komisie na prijatie/neprijatie je možné zobraziť na stránke https://is.stuba.sk/prijimacky/verejne_vysledky.pl  po zadaní rodného čísla bez lomítka.

Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí uchádzača spolu s odôvodnením sa doručí uchádzačovi v písomnej forme na kontaktnú adresu uvedenú v prihláške.


Počty uchádzačov

Počty uchádzačov, ktorých plánuje fakulta prijať na jednotlivé študijné programy budú zverejnené najneskôr dva mesiace pred posledným dňom určeným na podávanie prihlášok na štúdium.

                                                                                                                                                                                        Uchádzači so špecifickými potrebami

Ak je súčasťou overovania schopností na štúdium prijímacia skúška, uchádzačovi so špecifickými potrebami sa na jeho žiadosť na základe vyhodnotenia jeho špecifických potrieb určí forma prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho špecifické potreby. Žiadosť o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky doručí uchádzač so špecifickými potrebami spolu s prihláškou na štúdium. Bližšie informácie a Formulár žiadosti uchádzača so špecifickými potrebami o úpravu formy a spôsobu vykonania prijímacej skúšky nájdete na stránke http://www.stuba.sk/sk/studentov/studenti-a-uchadzaci-so-specifickymi-potrebami.html?page_id=6717.

                                                                                                                                                                                                          Poplatky za štúdium

Štúdium je v štandardnej dĺžke bezplatné. Študent je povinný uhradiť fakulte ročné školné po prekročení štandardnej dĺžky štúdia, alebo v prípade súbežného štúdia viacerých študijných programov, alebo v prípade štúdia v cudzom jazyku.

Školné a poplatky spojené so štúdiom určuje smernica rektora platná pre príslušný akademický rok. Viac informácií na stránke: http://www.stuba.sk/sk/studentov/skolne-a-poplatky-spojene-so-studiom.html?page_id=4565.

Štipendium

Študentovi môže byť jednorazovo priznané motivačné štipendium odborové vo vybraných študijných odboroch, motivačné štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností alebo motivačné štipendium za mimoriadne výsledky. Podmienky na priznávanie a poskytovanie štipendií upravuje Štipendijný poriadok STU: http://www.stuba.sk/sk/studentov/legislativa/stipendijny-poriadok-stu.html?page_id=4566.

Spolupracujeme