Ak chceš na Fakulte elektrotechniky a informatiky STU získať odborné znalosti z oblasti informatiky, elektronických systémov, mechaniky a automatického riadenia (a ďalších príbuzných oblastí) a už máš titul bakalár v rovnakom alebo príbuznom študijnom odbore na FEI STU alebo na inej vysokej škole, je tu pre teba inžiniersky študijný program Aplikovaná mechatronika a elektromobilita, ktorý je možné študovať aj dištančnou formou!

Všetky uvedené oblasti môžeš študovať súčasne v jednom študijnom programe v odbore Mechatronika a neskôr sa špecializovať podľa vlastného rozhodnutia. V rámci inžinierskeho štúdia ponúkame nasledovné domény (zamerania): Automobilová mechatronika a elektromobilita; Inteligentné technológie a systémy. Absolventi – mechatronici sú dnes žiadaní v celom svete.

Inžinierske štúdium trvá 2 roky a je ukončené štátnou skúškou. Absolvovaním tejto časti štúdia získaš titul "inžinier" (Ing.) a môžeš ďalej pokračovať v doktorandskom štúdiu,alebo nastúpiť do zamestnania.

Mechatronika spája informatiku, elektronické systémy, mechaniku a automatické riadenie do jedného integrovaného celku s kvalitatívne novými vlastnosťami, so synergickým efektom. Tieto oblasti spolu prepájame prostredníctvom inteligentných technológií. Mechatronika je moderný trend inžinierstva, ktorý urýchľuje vývoj produktov a inovácie v širokej oblasti aplikácii a patrí medzi najdôležitejšie rozvojové trendy inžinierstva 21. storočia vo svete.

Vďaka účelnému vzdelaniu absolventov vo viacerých oblastiach poznania mechatronika umožňuje rýchlu a efektívnu tvorbu nových produktov a patrí medzi priority vlády SR. Má silnú podporu priemyselných podnikov. Firmy sponzorujú diplomové práce, viď. napríklad: elektrokolobežka, motokára. Sila mechatroniky je v univerzálnosti, v integrácii a v rýchlom využití nových poznatkov princípov a metodík.


Čo sa naučím zostrojiť / naprogramovať počas štúdia?

Naučíme ťa využitie mechatroniky v praxi - všetko potrebné z informatiky, komunikácií a počítačom podporovaného navrhovania (CAD/CAE), elektroniky, riadiacich algoritmov a mechanických častí tak, aby si bol(a) schopný(á) samostatne navrhnúť, zostrojiť a naprogramovať jednoduchý, ale aj zložitejší mechatronický systém.

Neskôr, ako budeš odborne rásť, sa môžeš užšie zamerať a špecializovať. Budeš vedieť vyvíjať nové technické systémy, programovať, konfigurovať SW a HW systémy pre aplikácie, organizovať vývoj a výrobu (mechatronik má dobré predpoklady stať sa vedúcim – riadiacim pracovníkom).

Ponúkame dve študijné zamerania:

  • Automobilová mechatronika a elektromobilita
  • Inteligentné technológie a systémy

Flexibilita štúdia, špecializácia

Vo vyšších ročníkoch sa môžeš slobodne špecializovať pomocou voliteľných, výberových predmetov, individuálneho študijného plánu a hlavne výberom bakalárskych a diplomových projektov a diplomovej práce. Tak sa môžeš stať napríklad:

Výber študijného zamerania

Výberom študijného zamerania (Automobilová mechatronika a elektromobilita a Inteligentné technológie a systémy), individuálnych projektov a diplomovej práce sa môžeš zamerať na zvolenú aplikačnú oblasť.

Svoj odborný profil si vyberieš sám. Bude zložený z univerzálneho mechatronického základu, užšej špecializácie a aplikačného zamerania.

Uplatním sa ako mechatronik doma aj v zahraničí?

Určite áno. V zahraničí je enormný dopyt po mechatronikoch s ponukou vo vývoji nových mechatronických prvkov, systémov a zariadení v automobiloch, lietadlách, inteligentných systémoch v spotrebnej elektronike, robotizovaných prevádzkach, biotechnológiách, nových systémov pre výrobu energie, medicínskych systémov pre podporu a náhradu činnosti orgánov, končatín, dávkovanie liekov a pod.

Uplatnenie mechatronikov: automobilový priemysel (výroba, vývoj, optimalizácia výrob, robotizácia, diagnostika, navigácia), letecký priemysel (vývoj, výroba, diagnostika, robotizácia, aeronautika, a pod.), potravinársky priemysel, pivovarníctvo, enenergetika (kotly, turbíny, kogeneračné jednotky, klimatizačné systémy), vrtné plošiny-stabilizácia, výroba papiera, drevárenský priemysel, rafinérie, výroba spotrebnej elektroniky (fotoaparáty, kamery, videorekordéry a pod.), výroba techniky pre domácnosti ( práčka, myčka, vysávač, automatická kosačka,...).

Mechatronici sú žiadaní doma i v zahraničí. Mechatronika je považovaná za jeden z 5-tich najdôležitejších rozvojových fenoménov vo svetovom inžinierstve 21. storočia.

Naše firmy exportujú do zahraničia mechatronické produkty

Slovenská firma MicroStep, ktorú založili bývalí pracovníci FEI STU a pracujú v nej naši absolventi, má dcérsku firmu v Nemecku a prostredníctvom nej vyváža najmodernejšie výrobné stroje (rezacie stroje) do celého sveta. Firma vznikla na zelenej lúke bez privatizácie, bez podpory štátu a bez zahraničného kapitálu.

Ako je možný tento zázrak? MicroStep sa presadil práve vďaka mechatronickému prístupu pri návrhu produktov. MicroStep vyvíja vlastný riadiaci systém , elektroniku, presnú mechaniku ako jeden organický celok, ktorý je informaticky prepojený s CAD systémami. Svojou flexibilitou vytlačil časť konkurentov zo svetového trhu.

Spolupracujeme