Bavia ťa počítačové simulácie a modelovanie?

Inžiniersky študijný program Aplikovaná mechatronika a elektromobilita ti umožňuje venovať sa aj tejto zaujímavej a modernej oblasti techniky. Simulácie v prostredí programov ANSYS, ADAMS, Matlab a Mathematica ti sprostredkujú pohľad do "vnútra" mechatronických systémov a skúmať odozvu počítačom modelovaných systémov na rôzne stavy skúmaného systému.

Ing. štúdium v oblasti IKT a automatického riadenia

Vyštudoval(-a) si už bakalársky študijný program, ktorý sa zaoberal automatizáciou, informatikou, mechatronikou a/alebo informačno-komunikačnými technológiami? Si u nás vítaný(-á)! Zúroč svoje vedomosti v štúdiu profilovanom na inžiniersku informatiku a automatizáciu v mechatronike. Pozri si video.

Ústretový pedagogický zbor je ti vždy pripravený pomôcť

Všetci naši učitelia sú veľmi ochotní všetko ti vysvetliť a tešia sa každému záujmu zo strany študenta. Študenti môžu u nás pracovať na zaujímavých projektoch, dostať odporúčanie do firiem alebo do zahraničia. Mechatronici sú veľmi žiadaní doma aj v zahraničí. V mechatronike sú veľmi široké možnosti špecializácie na rôzne oblasti, čo je jedna z našich najväčších predností.

Zabezpečenie dištančnej formy štúdia pre 1. ročník v 2023/2024

Dištančná forma sa bude v rámci inžinierskeho študijného programu Aplikovaná mechatronika a elektromobilita zabezpečovať, ak sa na ňu v niektorom z dvoch zameraní prihlási minimálne 6 študentov a zapíšu sa na ňu minimálne 5 študenti. Otvorí sa len to zameranie, do ktorého sa zapíšu minimálne 5 študenti. V prípade nižšieho počtu študentov môžu byť študenti v dištančnej forme štúdia preradení z jedného zamerania do druhého, resp. do prezenčnej formy štúdia. Pre zabezpečenie kvality výučby na túto formu štúdia prijmeme maximálne 12 študentov v danom zameraní. Pre dištančnú formu odporúčame zameranie Inteligentné technológie a systémy opísané aj na tejto podstránke.

Upozorňujeme, že ide o dištančnú formu štúdia a nie externé štúdium. Štúdium je teda v štandardnej dĺžke bezplatné za rovnakých podmienok ako v prezenčnej forme.

Zabezpečenie zimného semestra

Výuka bude prebiehať vždy v piatok v dvojtýždenných cykloch podľa nasledovnej tabuľky.*

Povinné predmety Optimalizácia procesov v mechatronike a Elektromobilita bežia v trojhodinových blokoch na striedačku každý druhý týždeň. Povinný predmet Strojové videnie a výpočtová inteligencia bude prebiehať online podľa individuálnej dohody s vyučujúcimi a s využitím moderných e-learningových foriem.

Povinne voliteľný predmet A (vyberá sa 1 predmet zo zoznamu podľa prechádzajúceho štúdia):

  • Vybrané kapitoly z automatického riadenia pre mechatroniku (povinne voliteľný predmet pre študentov, ktorí neabsolvovali bakalársky program Automobilová mechatronika alebo Robotika a kybernetika alebo iné štúdium obsahujúce základy teórie riadenia - predmet je teda určený napríklad pre absolventov Aplikovanej informatiky)
  • Metóda konečných prvkov (povinne voliteľný predmet pre študentov, ktorí absolvovali základy teórie riadenia)

Povinne voliteľný predmet B (vyberá sa 1 predmet):

  • Virtuálna a zmiešaná realita (odporúčaný predmet pre dištančnú formu - vyučovaný online podľa individuálnej dohody s vyučujúcimi)
  • CAE mechatronických systémov (pri jeho voľbe nevieme zaručiť koncentráciu rozvrhu do jedného dňa; odporúča sa vyššie uvedený predmet)

* Povinné predmety v rámci blokov môžu byť vo finálnej verzii rozvrhu poprehadzované. Základná štruktúra rozvrhu však ostane nezmenená.

Zabezpečenie letného semestra

V prípade dostatočného počtu študentov bude výuka prebiehať znova v piatok približne rovnakým spôsobom ako v zimnom semestri.*

Dva povinne voliteľné predmety Pokročilé informačné technológie a Digitalizácia výrobných procesov sú určené výberom zamerania (Inteligentné technológie a systémy) a ich výučba bude prebiehať sčasti alebo úplne online po individuálnej dohode s vyučujúcimi.

Ako 3. a 4. povinne voliteľný predmet odporúčame predmety MEMS - inteligentné senzory a aktuátory a Vnorené mikropočítačové systémy v mechatronike. Pri inej voľbe pri voľbe nevieme zaručiť koncentráciu rozvrhu do jedného dňa.

* Povinné predmety v rámci blokov môžu byť vo finálnej verzii rozvrhu poprehadzované. Základná štruktúra rozvrhu však ostane nezmenená.

V prípade, že počet dištančných študentov bude v letnom semestri menší ako 6, tak výuka 4 predmetov sa realizuje jeden deň v týždni (nemusí to byť piatok) s tým, že každému predmetu budú venované 2 hodiny a rozvrh bude každý týždeň rovnaký (t.j. každý týždeň sa budú učiť všetky predmety). Piaty predmet sa bude vyučovať individuálne.

Spôsob výučby v druhom ročníku bude upresnený neskôr - po skončení prvého ročníka.

Spolupracujeme