Informatika v mechatronike?

Áno! Mechatronika spája informačno-komunikačné technológie, elektronické systémy, mechaniku a automatizáciu do jedného celku. Bez informatiky sa teda mechatronické zariadenie v dnešnej dobe nezaobíde. Pripravili sme aj nové video (viď nižšie) a tematický podcast.

Skvelý kolektív

V oblasti inžinierskej informatiky v mechatronike pôsobia u nás prevažne mladí pedagógovia, s ktorými si určite budeš rozumieť ;) . Zaoberajú sa zaujímavými vecami, ako je virtuálna realita, výpočtová/umelá inteligencia, spracovanie obrazu pre priemyselné aplikácie a podobne.

Ing. štúdium v oblasti IKT

Vyštudoval(-a) si už Bc. študijný program, ktorý sa zaoberal informatikou a/alebo informačno-komunikačnými technológiami? Si u nás vítaný(-á)! Zúroč svoje vedomosti v štúdiu profilovanom na inžiniersku informatiku v mechatronike. Nižšie si pozri odporúčaný študijný plán.

Aplikácie informatiky v mechatronike

Na našej web stránke si môžeš prečítať zaujímavé aplikačné oblasti informačno-komunikačných technológií v mechatronike, ako je Internet of Things a mobilné platformy, virtuálna realita, digitálna továreň a výpočtová a umelá inteligencia.
Mechatronika je odbor, ktorý je určený pre študentov, ktorí chcú vidieť súvislosti, prepojenia. Je pre ľudí, ktorí vidia tento svet ako miesto plné fascinujúcich dejov, ktoré chcú skúmať. Je pre ľudí, ktorých bavia informačno-komunikačné technológie, ale chcú nahliadnuť do sveta techniky trošku hlbšie, ako je obrazovka s Visual Studiom. Je pre ľudí, ktorí sa neboja nových vecí a ktorí nemajú strach spoznávať svet okolo seba očami technika. Každý z učiteľov je veľmi ochotný vám všetko vysvetliť a teší sa každému záujmu zo strany študenta a je vždy zaň patrične odmenený. Veď aj snaha sa musí ceniť!
Image source: Microsoft

Odporúčaný študijný plán v Ing. štúdiu profilovanom na Inžiniersku informatiku v mechatronike

Ak už končíš alebo máš za sebou Bc. študijný program zameraný na informatiku alebo informačno-komunikačné technológie (aj na inej fakulte / univerzite), môžeš sa u nás profilovať v odbornej doméne inžinierska informatika v mechatronike v rámci nášho Ing. študijného programu Aplikovaná mechatronika a elektromobilita. Nižšie nájdeš odporúčaný študijný plán*, teda ako si vyskladať povinne voliteľné a výberové predmety pre profiláciu v inžinierskej informatike v mechatronike. Ak si bakalára vyštudoval(-a) na FEI STU, nerobíš u nás prijímacie skúšky. U nás sa dá tiež študovať dištančnou metódou.
* Ide o neoficiálnu verziu študijného programu. Oficiálna verzia bude schválená vo vedeckej rade FEI STU a prípadne ďalšími orgánmi podľa novo ustanovených procesov. Informácie k zápisom predmetov sa vždy včas dozvieš ;) . Starší plán nájdeš tu.

1.ročník
Zimný semester
Predmet Vyučujúci Typ predmetu Obsah v predmete / používané SW nástroje Kredity
Strojové videnie a výpočtová inteligencia Haffner, Kučera Povinný programovací jazyk Python, výpočtová inteligencia a strojové učenie, neurónové siete, základy deep learningu, strojové videnie a kamerové systémy 6
Elektromobilita Paulech Povinný znalosti z alternatívnych pohonov pre automobily a elektromobily 6
Optimalizácia procesov v mechatronike Rosinová Povinný praktické optimalizačné úlohy zo života, ktoré sa riešia v užívateľsky príjemnom výpočtovom prostredí, kde postup a výsledky vieme aj graficky zobraziť 6
Povinne voliteľné predmety A
Vybrané kapitoly z automatického riadenia pre mechatroniku 1) Žáková Povinne voliteľný prakticky zameraný predmet na základy z automatického riadenia systémov 6
Virtuálna a zmiešaná realita 2) Kučera, Haffner Povinne voliteľný tvorba interaktívnych aplikácií v 3D engine Unity využiteľných v oblasti podľa vlastnej profesijnej preferencie, 3D modelovanie a textúrovanie, virtuálna, rozšírená a zmiešaná realita v kontexte štvrtej priemyselnej revolúcie Industry 4.0, cloudové systémy a Internet of Things 6
Spolu 30

Pozn:
Odporúčané voliteľné predmety:
1) Vyrovnávajúci predmet pre študentov, ktorí neabsolvovali bakalársky program Automobilová mechatronika alebo Robotika a kybernetika alebo iné štúdium s príbuzným obsahom
2) Odporúčaný predmet pre profiláciu v odbornej doméne inžinierskej informatiky v mechatronike

Letný semester
Predmet Vyučujúci Typ predmetu Obsah v predmete / používané SW nástroje Kredity
Metódy číslicového riadenia Kozáková Povinný rozšírenie znalostí z automatizácie systémov, návrh algoritmov automatického riadenia dynamických systémov na báze moderných HW a SW prostriedkov 6
Povinne voliteľné predmety B
MEMS - inteligentné senzory a aktuátory 1) Balogh Povinne voliteľný Inteligentné senzory nájdeš nielen v automobiloch, ale tvojom mobile, dronoch, družiciach či robotických vysávačoch. Okrem samotných princípov, na ktorých tieto moderné komponenty pracujú, si vyskúšaš ako z nich získať čo najkvalitnejšie dáta a ako tieto dáta ďalej spracovať. 6
Vnorené mikropočítačové systémy v mechatronike 1) Kocúr Povinne voliteľný Pracuje sa s doskami FPGA, na ktorých je možné realizovať jednoduchšie a aj zložité digitálne obvody, od logických hradiel až po mikroprocesory. Bude sa aj programovať v C/C++ a pracovať so soft-core procesorovými jadrami, ktorým budeme navrhovať a vytvárať vlastné periférie. Prejdeme si témy ako spracovanie signálov až po celkové riešenia pre riadenie dynamických systémov. 6
Pokročilé informačné technológie 2) Bisták, Žáková Povinne voliteľný Internet of Things, telematika, Industry 4.0, mobilné komunikácie 6
Digitalizácia výrobných procesov 2) Haffner, Cigánek Povinne voliteľný poznatky o automatizácii procesov vo výrobách, zbere údajov (SCADA) a komunikačných protokoloch, poznatky o formálnom opise výrobného procesu, programových systémoch na modelovanie a simuláciu výrobných procesov 6
Spolu 30

Pozn:
Odporúčané povinne voliteľné predmety:
1) Odporúčaný predmet pre profiláciu v odbornej doméne inžinierskej informatiky v mechatronike
2) Odporúčaný predmet pre profiláciu v odbornej doméne inžinierskej informatiky v mechatronike a povinne voliteľný predmet určený pre zameranie Inteligentné technológie a systémy
Kompletný výber povinne voliteľných predmetov nájdeš tu.


2.ročník
Zimný semester
Predmet Vyučujúci Typ predmetu Obsah v predmete / používané SW nástroje Kredity
Diplomový projekt 1 Vedúci podľa vlastného výberu Povinný možnosť zamerať sa na aplikácie v rámci informačno-komunikačných technológií v mechatronike 6
Autonómne mechatronické systémy Ťapák Povinný základné typy a využitie autonómnych systémov (pozemné, podvodné, lietajúce stroje), senzorika a lokalizácia 6
Povinne voliteľné predmety C
Projektovanie a inžiniering mechatronických systémov 1) Drahoš, Kocúr Povinne voliteľný softvér EPLAN pre projektovanie, štvrtá priemyselná revolúcia Industry 4.0, sémantická interoperabilita, pokročilé komunikačné systémy (Industrial Ethernet, Time Sensitive Networking (TSN), Time Triggered Ethernet, 5G, globálne navigačné siete) 6
Multimédiá a telematika pre mobilné platformy 2) Bisták, Kučera, Haffner Povinne voliteľný Java, mobilné aplikácie v Androide, tvorba multimediálnych aplikácií v Unreal Engine (alebo Unity), základné aspekty virtuálnej a zmiešanej reality, 3D modelovania a videa 6
Výberový predmet - vyberá sa 1 z predmetov - možnosť vybrať aj z iného ústavu / fakulty
Inteligentné transportné systémy Beňo, Kocúr Voliteľný využitie cloudových systémov a Internet of Things pre dopravné a inteligentné transportné systémy a oblasť Smart City, štandardná architektúra pre zber údajov v IoT sieťach, práca s údajmi v Robot Operating System (osnova je predbežná, ide o úplne nový predmet s mladými pracovníkmi) 6
Spolu 30

Pozn:
Odporúčané povinne voliteľné predmety:
1) Odporúčaný predmet pre profiláciu v odbornej doméne inžinierskej informatiky v mechatronike
2) Odporúčaný predmet pre profiláciu v odbornej doméne inžinierskej informatiky v mechatronike a povinne voliteľný predmet určený pre zameranie Inteligentné technológie a systémy
Kompletný výber povinne voliteľných predmetov nájdeš tu.

Letný semester
Predmet Vyučujúci Typ predmetu Obsah v predmete / používané SW nástroje Kredity
Diplomový projekt 2 Vedúci podľa vlastného výberu Povinný možnosť zamerať sa na aplikácie v rámci informačno-komunikačných technológií v mechatronike 18
Diplomová práca Vedúci podľa vlastného výberu Povinný možnosť zamerať sa na aplikácie v rámci informačno-komunikačných technológií v mechatronike 12
Spolu 30

Spolupracujeme