Vždy aktuálne informácie o prihláške nájdeš aj TU.

FEI STU v bakalárskom štúdiu v dennej prezenčnej forme poskytuje nasledovné študijné programy:

 • Aplikovaná informatika 
 • Automobilová mechatronika  
 • Elektroenergetika   
 • Elektronika  
 • Elektrotechnika
 • Informačné a komunikačné technológie
 • Jadrové a fyzikálne inžinierstvo 
 • Robotika a kybernetika  

Všetky študijné programy sú poskytované len v slovenskom jazyku. 

Dĺžka štúdia: 3 roky 

Bakalárske štúdium je ukončené obhajobou bakalárskej práce a štátnou skúškou. Po absolvovaní je udelený akademický titul Bc.

 

Študijné programy

Odporúčané študijné plány jednotlivých študijných programov pre konkrétny akademický rok je možné nájsť na stránke https://www.fei.stuba.sk/sk/aktuality-a-informacie/studijne-programy.html?page_id=2570.


Podmienky prijímania

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium na univerzite je podľa zákona o VŠ získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Potrebné schopnosti a predpoklady uchádzača o bakalárske štúdium sa overujú na základe výsledkov predchádzajúceho stredoškolského štúdia s dôrazom na maturitu z matematiky, na základe ďalších aktivít nad rámec predchádzajúceho stredoškolského štúdia, napr. účasť na SOČ, na olympiádach (matematickej, fyzikálnej, programátorskej) alebo študentskom odbornom podujatí (súťaži).

Ďalšou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je zaplatenie poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania.

Pravidlá a podmienky prijímania na štúdium študijných programov prvého, druhého a tretieho stupňa na STU.

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium bakalárskych študijných programov na FEI STU pre akademický rok 2021 / 2022 (podmienky pre ak. rok 2022/2023 budú doplnené).

 


Harmonogram prijímacieho konania

Sprístupnenie elektronickej prihlášky: 3.1.2022
Termín podania prihlášky: 
do  30.4.2022
Termín zasadnutia prijímacej komisie: 
16.5.2022 a 23.5.2022 pre ŠP Aplikovaná informatika


Spôsob podania prihlášky

Ak sa chce uchádzač prihlásiť na štúdium viacerých bakalárskych študijných programov ponúkaných FEI STU, pre každý študijný program musí doručiť samostatnú prihlášku a zaplatiť poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania. 

V prípade otázok k prihláške kontaktujte:

Mgr. Monika Mižiková
tel.: +421 948 984 830
e-mail: monika.mizikova@stuba.sk

Prílohy k prihláške

 • potvrdenie (kópia) o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (len v prípade ak nebude uskutočnená platba elektronicky prostredníctvom systému AIS);
 • overené kópie vysvedčení za 2. a 3. ročník štúdia (resp. za 3. a 4. ročník pri 5-ročnej strednej škole; za 6. a 7. ročník pri osemročnom gymnáziu) (pokiaľ študijné výsledky v prihláške potvrdí stredná škola, overené kópie týchto vysvedčení nie je potrebné prikladať);
 • overenú kópiu maturitného vysvedčenia a vysvedčenia za 4. ročník štúdia (v prípade päťročného štúdia vysvedčenie za 5. ročník; pri osemročných gymnáziách za 8. ročník) doručiť na Pedagogické oddelenie FEI STU bezprostredne po vykonaní maturitnej skúšky, najneskôr v deň určený na zápis na štúdium;
 • overené kópie diplomov a ocenení získaných za výsledky v stredoškolskej činnosti (potvrdenie o účasti na súťaži nepostačuje);
 • súhlas na spracovanie osobných údajov uvedených v žiadosti a priložených dokladoch pre potreby prijímacieho konania a zápisu na štúdium v súlade s GDPR a ďalšími relevantnými právnymi predpismi;
 • v zmysle §36 zákona č. 422/2015 Z. z. Zákon o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov uchádzači, ktorí študovali v zahraničí, doručia potvrdenie o rovnocennosti (ekvivalencii), resp. rozhodnutie o uznaní absolvovanej strednej školy v zahraničí a ekvivalencii známok udelených zahraničnou školou (http://www.stuba.sk/sk/informacie-pre-uchadzacov/studium-na-univerzite/uznavanie-dokladov-o-vzdelani-ziskanych-v-zahranici.html?page_id=5545).

 

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania

Výšku poplatku určuje smernica rektora platná pre akademický rok, v ktorom má prijatý uchádzač štúdium začať. Pre uchádzačov o štúdium v akademickom roku 2022/2023 je poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania 20 €.

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania sa uhrádza vopred a jeho zaplatenie sa preukazuje priložením dokladu o zaplatení k prihláške na štúdium.

Uchádzač, ktorý poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania nezaplatínebude prijatý na štúdium a bude mu doručené rozhodnutie o neprijatí na štúdium pre nesplnenie ďalšej podmienky prijatia na štúdium.


Spôsob úhrady: bankovým prevodom

 

Banka:

 

Štátna pokladnica
Radlinskeho 32
810 05 Bratislava

 

IBAN účtu:

 

SK06 8180 0000 0070 0008 4998

 

BIC/SWIFT kód banky:

 

SPSRSKBA

 

Variabilný symbol:

 

- v prípade podania len v papierovej forme - 6106
- v prípade podania elektronickej prihlášky - Evidenčné číslo prihlášky

 

Adresa príjemcu:

 

Slovenská technická univerzita
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Ilkovičova 3
812 19 Bratislava

Prijímacia skúška

Nie je. 

 

Vyhodnotenie prijímacieho konania

O prijatí uchádzača na štúdium rozhoduje dekan fakulty.

Ak splní podmienky prijatia na štúdium študijného programu väčší počet uchádzačov, prijatí budú tí uchádzači, ktorí preukázali najvyššiu mieru schopností na štúdium podľa podmienok prijatia.

Vzhľadom na to, že sa v školskom roku 2020/2021 zrušila externá časť maturitnej skúšky z matematiky (v zmysle rozhodnutia č. 2021/9113:1-A1810 ministra školstva, vedy, výskumu a športu https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-zo-4-1-2021/) nebudú vo vyhodnotení prijímacieho konania pre bakalárske štúdium na akademický rok 2022/2023 zohľadnené body za maturitu z matematiky.

Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základných podmienok prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základných podmienok prijatia na štúdium najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.

Uchádzač, ktorý nesplní stanovené podmienky na prijatie, nebude prijatý na štúdium bakalárskych programov na FEI STU.

Návrh prijímacej komisie na prijatie/neprijatie je možné zobraziť na stránke https://is.stuba.sk/prijimacky/verejne_vysledky.pl  po zadaní rodného čísla bez lomítka.

Rozhodnutie o prijatí alebo neprijatí uchádzača spolu s odôvodnením sa doručí uchádzačovi v písomnej forme na kontaktnú adresu uvedenú v prihláške.

 

Počty uchádzačov

Počty uchádzačov, ktorých plánuje fakulta prijať na jednotlivé študijné programy budú doplnené.

V prípade väčšieho počtu uchádzačov na niektorý zo študijných programov je dekan oprávnený prijať maximálne o 50 % uchádzačov viac, ako je zverejnený plánovaný počet uchádzačov pre daný študijný program. Dekan pre jednotlivé študijné programy stanovuje percento zvýšeného počtu prijímaných uchádzačov na základe aktuálnych kapacitných možností jednotlivých pracovísk zabezpečujúcich študijné programy, preto navýšenie počtu prijatých uchádzačov na jednotlivé študijné programy nemusí byť rovnaké. Informácia o navýšení počtu prijatých uchádzačov pre jednotlivé študijné programy bude zverejnená na webovej stránke fakulty najneskôr 14 dní pred zasadnutím prijímacej komisie.

Poplatky za štúdium

Štúdium je v štandardnej dĺžke bezplatné. Študent je povinný uhradiť fakulte ročné školné po prekročení štandardnej dĺžky štúdia, alebo v prípade súbežného štúdia viacerých študijných programov.

Školné a poplatky spojené so štúdiom určuje smernica rektora platná pre príslušný akademický rok. Viac informácií na stránke: http://www.stuba.sk/sk/studentov/skolne-a-poplatky-spojene-so-studiom.html?page_id=4565.

 

Štipendium

Študentovi môže byť jednorazovo priznané motivačné štipendium odborové vo vybraných študijných odboroch, motivačné štipendium za vynikajúce plnenie študijných povinností alebo motivačné štipendium za mimoriadne výsledky. Podmienky na priznávanie a poskytovanie štipendií upravuje Štipendijný poriadok STU: http://www.stuba.sk/sk/studentov/legislativa/stipendijny-poriadok-stu.html?page_id=4566.

 

Spolupracujeme