Vždy aktuálne informácie o prihláške nájdeš aj TU .

Termín podania prihlášky na bakalárske štúdium:   30. apríl 2019

Prijímacia skúška:   NIE JE

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium na univerzite je podľa zákona o VŠ získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Zasadnutie prijímacej komisie:   17. jún 2019

Zaslanie maturitného vysvedčenia: do 14. júna 2019

Zápis prijatých uchádzačov bude  prebiehať prvý júlový týždeň 2019.

Poplatok za prijímacie konanie:

20 € -  podanie prihlášky

Banka: Štátna pokladnica
IBAN účtu: SK06 8180 0000 0070 0008 4998
BIC/SWIFT kód banky:  SUBASKBX

Variabilný symbol:   v prípade podania prihlášky len v papierovej forme – 6106

                                       v prípade podania elektronickej prihlášky - Evidenčné číslo prihlášky 

Adresát:   Slovenská technická univerzita
                   Fakulta elektrotechniky a informatiky
                   Ilkovičova 3
                   812 19 Bratislava

Využite možnosť vyplniť prihlášku na štúdium elektronicky: http://is.stuba.sk/prihlaska/?lang=sk

Postup pri podávaní e-prihlášky:

http://www.fei.stuba.sk/sk/uchadzacov/postup-pri-podani-elektronickej-prihlasky.html?page_id=3762

 

Tlačivo prihlášky, ak nevyužijete e-prihlášku, si zakúpite v predajniach ŠEVT-u, alebo si ho stiahnete tu:

https://www.minedu.sk/prihlaska-na-vysokoskolske-studium-bakalarske-%E2%80%93-prvy-stupen-alebo-spojene-%E2%80%93-prvy-a-druhy-stupen-v-jednom-celku/

Postup pri podávaní papierovej prihlášky http://www.fei.stuba.sk/sk/uchadzacov/postup-pri-podani-papierovej-prihlasky.html?page_id=3761

Na fakultu musíte zaslať:

- overenú kópiu maturitného vysvedčenia

Pravidlá a podmienky prijímania na štúdium študijných programov prvého, druhého a tretieho stupňa na STU sú uvedené vo vnútornom predpise STU č. 5 / 2013

Ukončené vzdelanie v zahraničí

Uchádzač, občan Slovenskej republiky, ktorý maturoval na strednej škole v zahraničí a uchádzač - cudzinec  (nie občan SR), ktorý má záujem o štúdium na vysokej škole je povinný požiadať o ekvivalenciu štúdia na strednej škole podľa pokynov MŠ SR  – bližšie informácie

Adresa:

Fakulta elektrotechniky a informatiky STU

Pedagogické oddelenie

Ilkovičova 3

812 19 Bratislava 1

 

Spolupracujeme