Inteligentné technológie v mechatronike

Moderná mechatronika integruje informatiku, automatizáciu, mechaniku a elektronické systémy prostredníctvom inteligentných technológií. Mechatronika ti tak umožňuje rýchlu a efektívnu tvorbu nových atraktívnych produktov a aplikácií. Možnosti sú prakticky neobmedzené. Ide o moderný trend inžinierstva 21. storočia.

Informačno-komunikačné technológie a automatizácia

Zaujíma ťa využitie najnovších informačno-komunikačných technológií a automatického riadenia v mechatronike? Chcel(a) by si vedieť naprogramovať vlastné zariadenie obdarené umelou inteligenciou a vizualizovať ho vo virtuálnej realite? Predstavujeme nové študijné zameranie Inteligentné technológie a systémy v rámci nášho bakalárskeho a inžinierskeho študijného programu.

Všeobecná mechatronika na ÚAMT FEI STU

Máš záujem o všeobecnú (neautomobilovú) mechatroniku? Chceš automatizovať zariadenia prepojením elektronických a mechanických prvkov a programovaním? Študijný program Automobilová mechatronika má dve zamerania: a) Inteligentné technológie a systémy - kde môžeš študovať spomínanú všeobecnú mechatroniku
b) Automobilová mechatronika a elektromobilita

MECHATRONIKA A INTELIGENTNÉ TECHNOLÓGIE

V rámci štúdia sa nemusíš zamerať na automobily a elektromobily ale na ďalšie rozmanité oblasti ako automatické riadenie, 3D modelovanie, virtuálna realita, programovanie mikropočítačov, digitálne továrne, PLC, drony a podobne - možnosti sú prakticky neobmedzené. Študijné zameranie Inteligentné technológie a systémy je otvorené výzvam, ktoré prináša reálna technická prax v 21. storočí.

Mnohé zariadenia v priemysle a službách a tiež výrobky bežnej spotreby sú založené na spojení MECHAnických a elekTRONICKÝCH prvkov. Avšak stroje, prístroje, zariadenia a výrobky sa stávajú mechatronickými až vtedy, keď vykazujú i určitý stupeň „inteligencie”, ktorá je výsledkom rozvoja elektroniky, informačno-komunikačných a riadiacich technológií (automatizácie).

PROJEKTOVANIE MECHATRONICKÝCH SYSTÉMOV

Japonci si ako prví uvedomili, že pri projektovaní mechatronického výrobku sa nedá optimálny výsledok dosiahnuť tak, že tím strojných a elektrotechnických inžinierov vyprodukuje svoje časti výrobkov viac či menej nezávisle jeden na druhom a až potom sa ich snažia spojiť. Uvedomili si, že najlepšie výsledky sa dajú dosiahnuť len postupom „zhora dole“ vychádzajúc zo špecifikácie výrobku a zaoberajúc sa jeho stále podrobnejšími detailmi. Mechatronický prístup návrhu výrobkov a procesov sa už od veľmi včasného stupňa návrhu usiluje využívať schopnosti, inteligenciu a pružnosť, ktoré sú poskytované implementáciou elektroniky, softvéru, informačných a riadiacich technológií. V mechatronike sú dnes bežne využívané moderné technológie ako cloud, umelá inteligencia, Internet vecí, virtuálna a rozšírená realita a podobne.

Ako už je na našom webe uvedené, mechatronika spája informatiku, automatizáciu, mechaniku a elektronické systémy do jedného integrovaného celku. Tieto 4 oblasti je pre vytvorenie mechatronického zariadenia nutné medzi sebou efektívne prepojiť a jednotlivé komponenty vzájomne previazať. Prepojenie a previazanie týchto komponentov sa deje pomocou inteligentných technológií. Inteligentné technológie tak vytvárajú spojivo medzi jednotlivými štyrmi oblasťami mechatroniky. Inteligentné technológie nie sú piatou samostatnou oblasťou mechatroniky, tvoria však dušu mechatronického výrobku, bez ktorej by jednotlivé jeho časti spolu nefungovali.
Image source: touchit.sk

Spolupracujeme